Правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату Краснокутської районної ради

 

Затверджено

зборами трудового колективу

18 серпня 2010 р.

1. Загальні положення

Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) виконавчого апарату  Краснокутської районної ради розроблено відповідно до чинного законодавства України.

Правила регулюють трудові відносини між власником і працівниками районної ради і сприяють виконанню основних завдань і функцій установи, підвищенню ефективності і якості роботи, зміцненню трудової і виробничої дисципліни, раціональному використанню робочого часу. Питання, пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішуються головою районної ради у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, і цими Правилами.

Питання щодо застосування цих Правил вирішуються також трудовим колективом у відповідності до його повноважень.

2. Порядок прийняття та звільнення працівників

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу з головою районної ради відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та  Кодексу законів про працю України.

Прийняття на службу в орган місцевого самоврядування здійснюється:

на посади голови та заступника голови районної ради шляхом обрання радою;

на посади керуючого справами, керівників відділів та спеціалістів виконавчого апарату районної ради шляхом проведення конкурсу, стажування чи з кадрового резерву.

Просування по службі посадової особи, яка зарахована до кадрового резерву чи пройшла стажування, за рішенням голови районної ради може здійснюватись без проведення конкурсу.

Без конкурсного відбору або стажування можуть також прийматися посадові особи на посади :

спеціалістів – при переміщенні їх в межах одного органу на рівноцінну або нижчу посаду з дотриманням вимог законодавства про працю (попередження працівника про переведення на іншу рівноцінну, або нижчу посаду за два місяці до переведення (ст 32 КЗпП України) або власноручно написаної заяви;

до новостворених органів місцевого самоврядування – посадові особи, які перебували на відповідних посадах у виконавчому апараті у разі ліквідації.

Прийняття на роботу працівників, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, здійснюється на підставі заяви.

При прийнятті на роботу працівник зобов’язаний:
- подати трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, а у випадку, коли особа поступає на роботу вперше і не має трудової книжки,  - паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені з лав Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, пред’являють військовий квиток;

- пред’явити паспорт.

При прийнятті на роботу, яка потребує спеціальних знань, керівництво районної ради вимагає наявність іншого документа про освіту або професійну підготовку. У випадках, передбачених законодавством, особа подає документ про стан здоров'я, інші документи.

Посадові особи, які обираються на посаду чи приймаються на роботу за конкурсом подають додатково особовий листок з обліку кадрів, автобіографію, документи про освіту, декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру.

Укладення трудового договору оформлюється розпорядженням голови районної ради про прийняття працівника на роботу, який оголошується під розписку. У розпорядженні вказується посада згідно зі штатним розписом, умови праці, дата, з якої працівник приступає до виконання службових обов’язків (до роботи). При укладенні трудового договору угодою сторін може бути обумовлено випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Строки випробування встановлюються відповідно до чинного законодавства України:

- для посадових осіб – до шести місяців;

- для службовців – два місяці, а за згодою профспілки – не більше шести;

- для робітників – не може перевищувати одного місяця.

Трудовий договір з головою районної ради та заступником укладається на підставі рішення районної ради про обрання на посаду.

До початку роботи уповноважена особа зобов’язана:

- ознайомити посадову особу із обмеженнями, пов’язаними із службою в органах місцевого самоврядування;

- ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку , колективним договором, умовами праці та роз’яснити його права і обов’язки;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника з правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої, санітарної та протипожежної безпеки.

Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво ради письмово  за два тижні.

При розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством України, працівник звільняється у строк, про який він просить.

Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково у разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення керівництвом районної ради законодавства про працю, колективного або трудового договору та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством України.

Розірвання трудового договору з працівником за ініціативи керівництва здійснюється з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України, а також у випадках:

1) відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги (стаття 11 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”);

2) порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”);

3)неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін (стаття 13 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”);

4)виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (стаття 12 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”);

5) досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”);

6) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників;

7)виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи;

8) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення;

9) прогулу, в тому числі відсутності на роботі більше 3 годин протягом робочого дня без поважних причин;

10) відсутність на роботі протягом більш як 4-х місяців, не враховуючи відпустки по вагітності та пологах.

Припинення трудового договору оформлюється розпорядженням голови районної ради, який оголошується працівникові про розписку.

У день звільнення працівникові видається трудова книжка та здійснюються відповідні розрахунки.

3.Основні обов’язки працівників

Працівники районної ради зобов’язані:

працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівництва, а також обов’язки (функції), визначені посадовими інструкціями;

постійно вдосконалювати організацію своєї праці;

підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію;

дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки;

вживати заходи до термінового усунення причин і умов, які перешкоджають або утруднюють нормальну роботу, інформувати про це керівництво;

утримувати своє робоче місце в чистоті і порядку, не палити у службових приміщеннях;

ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, бережливо ставитися до майна, економити і раціонально використовувати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

уважно ставитись до колег по роботі, сприяти створенню сприятливого психологічного мікроклімату в колективі.

4. Основні права працівників

Працівники мають право на:

-  отримання заробітної плати відповідно до посади (роботи);

просування по службі згідно з чинним законодавством з урахуванням кваліфікації та здібностей і виконання своїх службових обов’язків;

безпечні  та належні умови праці;

соціальний і правовий захист відповідно до чинного законодавства України;

захист своїх законних прав і інтересів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5. Основні обов’язки керівництва

Керівництво районної ради зобов’язане:

правильно організувати роботу працівників, закріпити за кожним з них робоче місце, створити для них безпечні і здорові умови праці;

забезпечувати працівників обчислювальною та іншою технікою, необхідними для роботи матеріалами і приладдям;

створювати умови для зацікавленості працівників у результатах особистої праці, видавати заробітну плату в установлені строки;

постійно здійснювати організаторську та виховну роботу, спрямовану на зміцнення трудової та виконавчої дисципліни;

неухильно додержуватись чинного законодавства про працю  і правил охорони праці, вживати заходи до своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;

забезпечувати нормальні умови для ефективної праці, систематичного підвищення кваліфікації працівників;

уважно ставитися до потреб і запитів працівників, надавати їм у встановленому порядку матеріальну допомогу.

6. Робочий час і його використання

Тривалість робочого часу працівників районної ради становить 40 годин на тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя). Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюються такими:

- початок роботи: о 8 – й годині;

- закінчення роботи: понеділок – четвер о 17.00  годині;

п’ятниця – 15 годині 45 хвилин;

- перерва на відпочинок і харчування:

понеділок – п’ятниця - 45 хвилин (з 12.00 до 12.45). 

Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування прибиральників службових приміщень та двірника встановлюються такими:

початок роботи: о 6 – й годині;

закінчення роботи: о 15 – й годині;

перерва на відпочинок і харчування: 1 година (з 10.00 до 11.00) 

Для сторожів застосовується підсумований облік робочого часу за період роботи – рік.  Режим роботи – через день. Робоча зміна  встановлюється тривалістю 11 годин з перервою на відпочинок і харчування на робочому місці протягом 1 год. Час початку і закінчення роботи визначається відповідним розпорядженням.

Напередодні святкових днів тривалість роботи працівників (крім сторожів) скорочується на одну годину.

Працівникам надаються щорічні та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України та затвердженого графіку.

На прохання працівника щорічна та додаткова відпустки можуть надаватися частинами за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Додаткова відпустка надається матері    для догляду за дитиною віком до 14  років на період оголошення карантину на відповідній території.

Додаткова  оплачувана  відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів щорічно надається    одинокій матері та матері двох дітей віком до 14 років.

За рішенням керівника працівники можуть бути відкликані з щорічної відпустки за їх згодою лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і керівником.

За сімейними обставинами працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати строком до 15 календарних днів на рік.

7.Заохочення за успіхи в роботі

За зразкове виконання трудових обов’язків, сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботі до працівника застосовуються такі види заохочень:

оголошення подяки;

виплата грошової премії;

нагородження цінним подарунком.

Заохочення оголошуються розпорядженням, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудових книжок у відповідності з правилами їх ведення.

За особливі трудові заслуги працівники можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

8.Стягнення за порушення трудової дисципліни

Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників за порушення трудової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, невиконання або неналежного виконання покладених на них трудових обов’язків, перевищення повноважень.

За кожне порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення, як догана, звільнення з роботи.

Перед застосуванням дисциплінарного стягнення голова районної ради зобов’язаний вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень.

Відмова працівника дати такі пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Стягнення оголошується розпорядженням і повідомляється працівникові під розписку.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Упродовж строку чинності дисциплінарного стягнення заходи заохочення, передбачені цими Правилами, до працівника не застосовуються.

Від Адміністрації:

Від Профспілки: