Затверджую
Голова Краснокутської районної ради
В.Слончак

“  “ липня 2007 року

ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий апарат
Краснокутської районної ради

І. Загальні положення

 1. Виконавчий апарат  Краснокутської районної ради утворюється Краснокутською районною  радою.
 2. Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, розробляє нормативні акти, вносить до них зміни, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, органами виконавчої влади району та посадовими особами місцевого самоврядування, здійсненню зв'язків між депутатами районної ради.
 3. Виконавчий апарат Краснокутської районної ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Прем’єр-міністра України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Краснокутської районної ради, іншими нормативними документами.

ІІ. Основні напрямки роботи

Виконавчий апарат Краснокутської районної ради:

 1. Здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності районної ради.
 2. Готує проекти перспективних та поточних планів роботи районної ради.
 3. Організовує підготовку та проведення сесій районної ради: 
  - складає план заходів по підготовці до сесії;
  - готує проекти рішень районної ради, які відносяться до його компетенції;
  - організовує попереднє обговорення рішень районної ради серед депутатів Краснокутської районної ради на засіданнях постійних комісій районної ради;
  - займається підготовкою та розробленням проектів нормативно-правових актів;
  - повідомляє депутатів та запрошених про день та час проведення сесії;
  - здійснює тиражування рішень сесій районної ради, направляє відповідним підприємствам, організаціям, установам, відділам, управлінням Краснокутської районної  державної адміністрації, посадовим особам;
  - перевіряє відповідність вимогам чинного законодавства проектів рішень, розпоряджень та інших документів правового характеру, що вносяться на розгляд сесії та голови районної ради;
  - інформує про хід виконання рішень районної ради;
  - готує інформацію про хід виконання рішень районної ради по запитах депутатів.
 4. Надає методичну та практичну допомогу в підготовці та проведені засідань постійних комісій районної ради, сприяє виконанню рекомендацій, прийнятих постійними комісіями Краснокутської районної ради. 
 5. Організовує роботу по розгляду скарг, заяв та звернень громадян депутатами та постійними комісіями районної ради. 
 6. Сприяє депутатам районної ради у здійснені їх повноважень: 
  - надає допомогу депутатам у проведенні прийому виборців;
  - організовує участь депутатів у засіданнях постійних комісій, сесіях районної ради;
  - видає посвідчення помічника-консультанта депутата Краснокутської районної ради.
 7. Забезпечує ведення статистичної звітності про зміни в складі депутатів, постійних комісій; готує довідки, інформацію, звіти, інструктивно-методичні матеріали. 
 8. З метою висвітлення діяльності Краснокутської районної ради співпрацює з районною газетою, районною радіокомпанією,  іншими засобами масової інформації.
 9. Готує проекти розпоряджень голови Краснокутської районної ради та рішень нормативно-правового характеру, а також положень, інструкцій, які регламентують роботу виконавчого апарату Краснокутської районної ради. 
 10. Голова Краснокутської районної ради, заступник голови, посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради беруть участь в розробці проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів.

ІІІ. Права та відповідальність

 1. Працівники виконавчого апарату Краснокутської районної ради можуть бути присутніми на сесіях районної ради, брати участь у засіданнях постійних комісій.
 2. Виконавчий апарат Краснокутської районної ради у своїй роботі підзвітний  голові або заступнику голови районної ради.
 3. Особи, які візують проекти розпоряджень, рішень несуть відповідальність за їх якість, зміст та відповідність чинному законодавству.

ІV. Структура

 1. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на утримання встановлюються районною радою за поданням її голови.
 2. Штатний розпис виконавчого апарату Краснокутської районної ради затверджується головою районної ради.
 3. Голова Краснокутської районної ради здійснює керівництво виконавчим апаратом районної ради. Його повноваження визначені ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 4. Положення про відділи виконавчого апарату Краснокутської районної ради затверджує голова Краснокутської районної ради.
 5. За дорученням голови Краснокутської районної ради заступник голови вирішує питання, пов`язані з діяльністю ради та її органів, підписує фінансові документи та договори.
 6. Заступник голови обирається Краснокутською районною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання голови ради нового скликання.
 7. Заступник голови в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.
 8. Посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради призначаються на посади розпорядженням голови Краснокутської районної ради на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, в своїй діяльності керуються діючим законодавством України, регламентом Краснокутської районної ради та своїми посадовими інструкціями.
 9. Після закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради виконавчий апарат продовжує виконувати свої обов’язки. У разі зміни радою структури та чисельності виконавчого апарату, відповідні працівники звільняються з роботи згідно із чинним законодавством. Обрання нового складу районної ради, її керівників не є підставою для припинення служби посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради крім працівників патронатної служби.

V. Матеріальна та фінансова основа діяльності

 1. Виконавчий апарат Краснокутської районної ради утримується за рахунок коштів районного бюджету. Вирішення питань поточного фінансування та проведення розрахунків здійснюється фінансово-господарським відділом Краснокутської районної ради.
 2. Голова Краснокутської районної ради є розпорядником коштів, передбачених на утримання виконавчого апарату ради.
 3. Фінансування виконавчого апарату Краснокутської районної ради здійснюється через рахунки Управління Державного казначейства Краснокутського району.
 4. Оплата праці працівників виконавчого апарату Краснокутської районної ради здійснюється згідно з чинним законодавством України.

VI. Ліквідація

Ліквідація чи реорганізація виконавчого апарату Краснокутської районної  ради здійснюється за рішенням Краснокутської районної  ради в порядку, визначеному законодавством України.