Районна Рада

Інформація щодо проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

Законом України «Про очищення влади» передбачено проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», поданих особами, які обіймають відповідні посади чи претендують на зайняття таких посад. Порядок проведення такої перевірки та перелік органів, що її проводять, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади».
На виконання вимог Закону України «Про очищення влади» Краснокутська районна рада інформує про те, що розпочато перевірку стосовно:
Назарова Дмитра Володимировича, радника голови районної ради з питань місцевого самоврядування, дата початку перевірки 17 липня 2020 року.

КРАСНОКУТСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Розпорядження

від 24 червня 2016 року                                                                 №14

Про проведення перевірки відомостей

щодо застосування заборон, передбачених

Законом України “Про очищення влади”


         Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади” (далі-Закон), Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (зі змінами) (далі-Порядок), плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р (зі змінами)(далі-План): 


           1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” стосовно посадових та службових осіб виконавчого апарату районної ради, крім виборних посад (додаток 1).

2. Визначити керуючого справами виконавчого апарату районної ради Маслову Я.І. відповідальною за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” щодо посадових та службових осіб виконавчого апарату районної ради.

3. Перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” провести в межах періоду, встановленого відповідно до плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р (зі змінами).

4. Відповідальній особі забезпечити ознайомлення із цим розпорядженням посадових та службових осіб виконавчого апарату районної ради, у тому числі працівників, які відсутні на робочому місці (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках для догляду за дитиною, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відсторонені від посади).

5. Посадовим та службовим особам виконавчого апарату районної ради у десятиденний строк з дня початку проведення відповідної перевірки подати до кадрової служби виконавчого апарату власноручно написану заяву про те, що до нього (неї) не застосовуються (застосовуються) заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно додатків 2 та 3 до цього розпорядження, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, а також копію паспорта громадянина України.


             6. Відповідальній особі:

1) забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті районної ради у день його видання.

2) протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті районної ради інформації про початок проходження перевірки особою та копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом);

3) протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, перевірити достовірність відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосування до неї заборон, передбачених Законом;

4) підготувати та направити відповідні запити з копіями документів до органів державної влади, органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

5) в день надіслання запитів органам перевірки надіслати до Міністерства юстиції України повідомлення про початок проходження кожною особою перевірки за формою згідно з додатком 4 до Порядку;

6) після отримання від органів перевірки висновків про результати перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами щодо застосування заборон, передбачених Законом в одноденний строк (з дня надходження останнього висновку) підготувати довідки про результати перевірки по кожній особі за формою згідно з додатком 5 до Порядку та подати їх керівнику.

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Заступник голови районної ради                                            Т.Краля

Керуючий справами

Я.І.Маслова

           Додаток 1
до розпорядження заступника

голови районної ради

від 24.06.2016 №14

Список осіб, що підлягають перевірці достовірності відомостей щодо застосування заборон відповідно до Закону України «Про очищення влади»

№п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Посада
  Маслова Яна Іванівна керуючий справами
  Коломієць Наталія Дмитрівна начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер
  Таран Любов Миколаївна начальник організаційного відділу
  Єрмакович Людмила Анатоліївна головний спеціаліст організаційного відділу
  Грищенко Юлія Іванівна спеціаліст організаційного відділу
  Качайло Віктор Олександрович комендант

Керуючий справами районної ради                                        Я.Маслова

 

Додаток 2

до розпорядження заступника

голови районної ради

від 24.06.2016 №14

___________________________________________________________
(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка виявила бажання стати суддею)

_______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Я,____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.**

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;***

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

____ ___________ 20__ р.                                                                           __________      
                                                                                                                    (підпис)

__________

*Заява пишеться особою власноручно.

 

Додаток 3
до розпорядження заступника

голови районної ради

від 24.06.2016 №14

________________________________________________________________________

(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка виявила бажання стати суддею)

______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА*
про застосування заборони, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Я, ____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що   заборона,   передбачена   частиною _______________ статті 1 Закону,

     (третьою/четвертою)

застосовується щодо мене.

____________________________________________________________________________________

(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

____ ____________ 20__ р.                                                             ____________

                                                           (підпис)

__________

*Заява пишеться особою власноручно.

 

ПовідомленняЗаява МасловаМаслова 1МАслова 2МАслова 3Маслова 4Маслова 5Маслова 6Маслова 7Маслова 8Маслова 9Маслова 10

Заява Таран 1Заява Таран 2Таран 1Таран 2Таран 3Таран 4Таран 5Таран 6Таран 7Таран 8Таран 9Таран 10Заява Єрмакович 1Заява Єрмакович 2Єрмакович 1Єрмакович 2Єрмакович 3Єрмакович 3Єрмакович 4Єрмакович 5Єрмакович 6Єрмакович 7Єрмакович 8Єрмакович 9Єрмакович 10Заява КоломієцьЗаява Коломієць2Коломієць 1Коломієць 2Коломієць 3Коломієць 4Коломієць 5Коломієць 6Коломієць 7Коломієць 8Коломієць 9Коломієць 10Заява Качайло 1заява Качайло 2Качайло 1Качайло 2Качайло 3Качайло 4Качайло 5Качайло 6Качайло 7Качайло 8Качайло 9Качайло 10Заява ГрищенкоГрищенко 1Грищенко 2Грищенко 3Грищенко 4Грищенко 5Грищенко 6Грищенко 7Грищенко 8Грищенко 9Грищенко 10