Затверджено
рішенням районної ради
від 16 грудня 2015 р.№11-VII
(II сесія VIІ скликання)

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійні комісії районної ради

 

1.ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1. Постійні комісії районної ради є органами, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови районної ради. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається районною радою і не може становити менше 4 депутатів.
У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний або переобрано персональний склад. Усі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
3. До складу постійних комісій не може бути обраний голова та заступник голови районної ради.
4. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності та вільного колективного обговорення і вирішення питань. У своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування, Регламентом районної ради, цим Положенням.
5. Положення про постійні комісії затверджується районною радою.
6. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею.

ІІ. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

1. Постійна комісія з політико-правових питань та місцевого самоврядування.
2. Постійна комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку району.
3. Постійна комісія з питань агропромислового розвитку, земельних ресурсів та екології.
4. Постійна комісія з гуманітарних питань.
5. Постійна комісія з питань комунальної власності, промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку та підприємництва.

ІІІ. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

3.1. Основні функції та повноваження постійних комісій районної ради:
• попередній розгляд за дорученням ради або за власною ініціативою проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, вивчення і підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, які вносяться на розгляд ради, розроблення проектів рішень ради та підготовка висновків з цих питань, виступи на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
• попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, підготовка висновків з цих питань;
• вивчення за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою діяльності підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подання за результатами перевірки рекомендацій на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради; здійснення контролю за виконанням рішень ради;
• взаємодія під час вирішення питань, які належать до їх компетенції, з відповідними відділами, управліннями та іншими підрозділами районної державної адміністрації, об'єднаннями громадян.

3.2. Функціональна спрямованість постійних комісій районної ради:

Постійна комісія з політико-правових питань та місцевого самоврядування:
• попередньо розглядає :
- проекти та звіти про виконання районних цільових програм з боротьби зі злочинністю, охороною громадського порядку;
- пропозиції про дотримання законності;
- питання щодо організації проведення референдумів та виборів;
- за пропозицією голови ради розглядає структуру, чисельність виконавчого апарату ради, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату;
- проект регламенту ради;
- пропозиції щодо плану роботи ради;
- проекти рішень ради нормативно-правового характеру;
- питання щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;
- питання щодо адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;
• вивчає і готує висновки та рекомендації щодо дотримання на території району правопорядку, відповідності проектів регуляторних актів вимогам законодавства;
• заслуховує звіти про роботу комісій, звіти керівників органів, утворених, обраних та призначених радою;
• здійснює повноваження, віднесені ст.18 Закону України „Про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами держави" до компетенції органів місцевого самоврядування з питань демократичного цивільного контролю;
• здійснює контроль за дотриманням депутатами ради Закону України „Про статус депутатів місцевих рад";
• вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради.

Постійна комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку району:
• попередньо розглядає:
- проекти та звіти про виконання районного бюджету, змін до бюджету;
- проекти та звіти про виконання програм соціально-економічного розвитку району, інших цільових програм;
- питання щодо розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій;
- питання щодо розміру ставок єдиного податку для фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність на території району та за його межами;
- подання постійних комісій з пропозиціями про додаткові кошти по фінансуванню потреб організацій, установ або інших органів;
- питання щодо сприяння інвестиційної діяльності в районі;
- питання щодо прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон;
• вивчає та готує на розгляд ради питання щодо збалансованого економічного розвитку району;
• вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради.

Постійна комісія з питань агропромислового розвитку, земельних ресурсів та екології:

• попередньо розглядає:
- проекти та звіти про виконання програм з питань розвитку сільського господарства району, екології, використання природних ресурсів, земельних відносин;
- питання щодо затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
- питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування дозволу ;
- питання про встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
- питання про внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну або наукову цінність, об'єктами, які охороняються законом;
- питання боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
- питання про віднесення лісів до категорії захищеності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом;
• вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради.

Постійна комісія з гуманітарних питань
• Попередньо розглядає :
- проекти та звіти про виконання програм розвитку у районі соціального захисту та зайнятості населення, освіти, охорони здоров'я, культури та духовності, фізичної культури, спорту, туризму, охорони культурної спадщини, підтримки сім'ї та молоді;
- питання про внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення об'єктів, що мають історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятниками історії або культури, які охороняються законом;
- питання підтримки діяльності засобів масової інформації органів місцевого самоврядування та вносить пропозиції щодо їх фінансування, управління, заснування та реорганізації;
• забезпечує інформованість засобів масової інформації про діяльність районної ради;
• підтримує зв'язки з політичними партіями та громадськими об'єднаннями;
• вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради.

Постійна комісія з питань комунальної власності, промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку та підприємництва:

• Попередньо розглядає
- питання щодо об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні інтереси територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також про їх продаж, передачу в оренду або під заставу, придбання таких об'єктів в установленому законом порядку;
- питання щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району;
- кандидатури на призначення та звільнення керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району;
- проекти та звіти про виконання програм приватизації об'єктів спільної власності громад;
- питання щодо затвердження правил забудови і благоустрою населених пунктів району;
- питання стану та розвитку промисловості, транспорту, зв'язку та паливно-енергетичного комплексу; розвитку телефонного, телеграфного та поштового зв'язку, радіофікації та телетрансляційного забезпечення населених пунктів;
- проекти та звіти про виконання програм економічного і соціального розвитку, розвитку малого та середнього підприємництва в районі;
• вивчає питання щодо збалансованого соціально-економічного розвитку району;
• вивчає та розглядає інші питання , доручені радою, головою ради.

ІV. ПРАВА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Постійні комісії мають право:
• у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи;
• вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань районної ради;
• скликати сесію ради у передбачених законодавством випадках;
• виступати на сесіях районної ради з доповідями та співдоповідями;
• створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів;
• розглядати спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1.Організація роботи постійних комісій ради покладається на голів комісій.
2.Постійні комісії ради проводять свою роботу відповідно до плану, затвердженого рішенням ради.
3.Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Засідання комісії є правомочними, якщо в них бере участь не менше як половина від загального складу комісії. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішеннями постійних комісій проводиться закрите засідання. Для здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомок потрібна згода постійної комісії. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.
4. Засідання комісії протоколюються. Протоколи засідань веде та оформляє секретар комісії.
Протоколи засідань комісії підписуються головою постійної комісії.
5. Актами постійних комісій є висновки та рекомендації за результатами вивчення та розгляду питань, які оформляються рішеннями. Рішення постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісій і підписуються головами комісій, а в разі їх відсутності заступниками голів або секретарями комісій. Зазначені документи надсилаються органам та посадовим особам, які брали участь у засіданні постійної комісії.
Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
6. Рішення постійних комісій мають дорадчий характер, але підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи суб'єкти зобов'язані інформувати комісії у встановлені ними строки.
6. Постійні комісії розглядають звернення, заяви (клопотання), скарги громадян з питань, які входять до їх компетенції.
Постійні комісії можуть проводити прийом громадян з особистих питань у встановлені дні та години. Графік прийому громадян з особистих питань постійними комісіями затверджується головою районної ради.
Порядок розгляду звернень, заяв (клопотань), скарг визначається Законом України «Про звернення громадян».
Спеціалісти виконавчого апарату районної ради надають депутатам та постійним комісіям допомогу у роботі з заявами і скаргами громадян.
7.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. У випадку неможливості взяти участь у засіданні, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.
8.Члени постійних комісій зобов'язані:
• бути присутніми на засіданнях постійних комісій, до складу яких вони входять;
• брати участь у роботі постійних комісій;
• виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії.
9.Члени постійних комісій мають право:
• вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належить до їх відання;
• брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії;
• викласти свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку постійної комісії.
10.Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат районної ради.

VІ. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

6.1. Голова постійної комісії

1. Голова постійної комісії обирається радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради за пропозицією голови районної ради.
2. Голова комісії скликає і веде засідання комісій, дає доручення членам комісій, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання та роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісій.
3. Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови за домовленістю між собою. Висновки і рекомендації при цьому підписують голови відповідних комісій.

6.2. Заступник голови постійної комісії

1. Заступник голови постійної комісії обирається із членів комісії на її першому або другому засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.
2. Заступник голови комісії надає допомогу голові в організації роботи комісії, а при відсутності голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови комісії.
3. Заступник голови комісії здійснює оперативний контроль за виконанням висновків і рекомендацій комісії, узагальнює матеріали з підготовки питань на засідання комісії.

6.3. Секретар постійної комісії

1. Секретар постійної комісії обирається із членів комісії на її першому або другому засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.
2. Секретар комісії надсилає членам комісії повідомлення про час і місце проведення засідання та інших заходів комісії. Складає і підписує протоколи засідань комісії, веде діловодство. Забезпечує своєчасність відправки виконавцям висновків і рекомендацій комісії, отримання відповідних інформацій, виконує інші доручення комісії, її голови або заступника голови комісії.

 

Заступник голови районної ради                                Т.Краля