gerb

Краснокутська районна рада 
Харківської області
ХХХІІІ сесія VIІ скликання

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2019 року                                                                    № 539 -VIІ

Про районний бюджет Краснокутського
району на 2020 рік

(20318200000)
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Краснокутська районна рада вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:
доходи районного бюджету у сумі 213 400 585 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 209 402 405 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 3 998 180 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки районного бюджету у сумі 213 400 585 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 182 801 415 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 30 599 170 гривень;
профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 26 600 990 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 26 600 990 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 2 275 059 гривень, що становить 1,2 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд районного бюджету у розмірі 400 000 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України надати право Краснокутській районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями Краснокутської районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у сумі 80 166 883 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:
1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України та рішенням Харківської обласної ради «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік»;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 та пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ ;
нарахування на заробітну плату ;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;
забезпечення продуктами харчування ;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв ;
поточні трансферти населенню ;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Дозволити управлінню фінансів Краснокутської районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Краснокутській районній державній адміністрації в особі начальника управління фінансів Краснокутської районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості;
5) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів районного бюджету на 2020 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком 7 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації, в особі начальника управління фінансів Краснокутської районної державної адміністрації, коригувати розпис районного бюджету за напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету та соціально - економічного розвитку району, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет.
15. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку і нормативу, які встановлені рішенням районної ради від 24 червня 2011 року № 186-VI «Про затвердження Порядку і нормативу відрахування до загального фонду районного бюджету частини прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань».
16. Надати право голові Краснокутської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.
17. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
18. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
19. Виконавчому апарату Краснокутської районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально - економічного розвитку району (Сергій МОЦИК).

Голова районної ради                                                                          М. Нікітенко

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7